Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Władze Kolegium Filozofii i Teologii

Separator

p.o. Dziekan

prof. dr hab. Mirosław Lenart

Kształcenie

W Kolegium Filozofii i Teologii jest realizowane kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej, będącej częścią Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w dyscyplinach:

  • Filozofia
  • Nauki teologiczne

Proponowany Doktorantom program kształcenia jest oparty na zasadach różnorodności treściowej, metodycznej, interdyscyplinarności oraz zindywidualizowanego modelu opieki naukowej. Uwaga poświęcona Doktorantom, podejmującym studia w zakresie wskazanych wyżej dyscyplin, wiąże się z propozycją wspólnej pracy nad rozwojem kompetencji badawczych oraz umiejętności wspomagających świadomą aktywność w procesach komunikacyjnych, które wspierają zdolność do działania w zespołach badawczych. Tak zakreślona forma pracy odwołuje się do ugruntowanego w kulturze uniwersyteckiej modelu relacji pomiędzy mistrzami i ich uczniami. Zaproszenie do współpracy uczonych, zwłaszcza przybywających z zagranicy, ma na celu odtworzenie charakterystycznego dla średniowiecza przepływu intelektualistów i idei, będącego przyczyną fermentu, jakiego nigdy wcześniej nie odnotowano w Europie. Opierał się on na teologicznej koncepcji istnienia, zakładającej, że człowiek musi dążyć, używając swojego intelektu stworzonego na obraz i podobieństwo boskie, do zrozumienia przesłanek, którymi Bóg posłużył się w dziele stwórczym.

To zaangażowanie w zrozumienie boskiego planu, wpisywało się bardzo długo w istotę studiów uniwersyteckich. Pomimo rozwoju nauki, oraz zmian w szeroko rozumianej kulturze, człowiek współczesny ciągle staje przed wieloma pytaniami, na które nie znajduje zadowalających go odpowiedzi. Mając coraz większe możliwości komunikacji i wymiany podglądów, dalej nie jest w stanie określić w sposób jednoznaczny kierunku, w jakim naprawdę warto podążać. Dlatego wspieranie studiów z zakresu filozofii i teologii ma ciągle swoją wartość nie tylko ze względu na otwieranie się na nowe możliwości pomyślenia świata, czy też tłumaczenie zjawisk ocierających się o tajemnicę. Pozwala na odtworzenie w dużej mierze utraconej, ale jednocześnie pożądanej na nowo, roli mistrza, otoczonego gronem uczniów zaangażowanych w rozumienie otaczającej nas wszystkich rzeczywistości.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Doktorant

Separator

W ramach Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, Kolegium Filozofii i Teologii prowadzi kształcenie w dyscyplinach filozofia i nauki teologiczne.

Załączniki:

Rekrutacja

Separator

W roku akademickim 2023/2024 kształcenie w Szkole Doktorskiej, działającej w ramach Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, a realizowane w Kolegium Filozofii i Teologii, będzie prowadzone  w następujących dyscyplinach:

  • filozofia
  • nauki teologiczne

Postępowanie rekrutacyjne jest jednakowe dla wszystkich kandydatów niezależnie od wybranej dyscypliny naukowej, zgodnie z zasadami ujętymi w „Zarządzenie ws. regulaminu Szkoły Doktorskiej SGMK”, „Zarządzeniu ws. zasad rekrutacji Szkoły Doktorskiej SGMK” oraz „Zarządzenie ws. programu kształcenia”.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego obejmuje:

  1. Przesłanie wersji elektronicznej wymaganych dokumentów wraz z załącznikami, z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej – 5-6 października 2023 r.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne – 7-12 października 2023 r., w tym rozmowy kwalifikacyjne – 9-12 października 2023 r.
  3. Ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów – 13 października 2023 r.
  4. Wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę doktorantów – 14 października 2023 r.
  5. Złożenie przez kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 1 – 16-19 października 2023 r.
  6. Ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej – 20 października 2023 r.